معنی اسم بهشید

مرکب از به (بهتر،خوبتر) + شید( روشنایی یا خورشید)

ریشه اسم بهشید

فراوانی اسم بهشید

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام بهشید ثبت نام شده اند.