معنی اسم بهی

به (میوه)

ریشه اسم بهی

فراوانی اسم بهی

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام بهی ثبت نام شده اند.