معنی اسم بهین

مرکب از بهین (بهترین) + آفرین (آفریننده)

ریشه اسم بهین

فراوانی اسم بهین

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام بهین ثبت نام شده اند.