معنی اسم تابان دخت

مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر)

ریشه اسم تابان دخت

فراوانی اسم تابان دخت

تا کنون کسی با نام تابان دخت در گهواره ثبت نام نکرده است.