معنی اسم تارادخت

مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر)

ریشه اسم تارادخت

فراوانی اسم تارادخت

تا کنون کسی با نام تارادخت در گهواره ثبت نام نکرده است.