معنی اسم تارادخت

مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر)

ریشه اسم تارادخت

فراوانی اسم تارادخت

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تارادخت ثبت نام شده اند.