معنی اسم تالیا

تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی

ریشه اسم تالیا

فراوانی اسم تالیا

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام تالیا ثبت نام شده اند.