معنی اسم تتسگل

نام میوه ای در استان خراسان، نام دختر اخوان ثالث شاعر نامدار معاصر

ریشه اسم تتسگل

فراوانی اسم تتسگل

تا کنون کسی با نام تتسگل در گهواره ثبت نام نکرده است.