معنی اسم تحفه

شخص یا چیز بسیار ارزشمند، هدیه

ریشه اسم تحفه

فراوانی اسم تحفه

تا کنون کسی با نام تحفه در گهواره ثبت نام نکرده است.