معنی اسم تحفه گل

تحفه(عربی) + گل(فارسی) گل ارزشمند

ریشه اسم تحفه گل

فراوانی اسم تحفه گل

تا کنون کسی با نام تحفه گل در گهواره ثبت نام نکرده است.