معنی اسم تذرو

قرقاول

ریشه اسم تذرو

فراوانی اسم تذرو

تا کنون کسی با نام تذرو در گهواره ثبت نام نکرده است.