معنی اسم ترکان

در دوره مغول، عنوانی مخصوص زنان اشراف ، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه

ریشه اسم ترکان

فراوانی اسم ترکان

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ترکان ثبت نام شده اند.