معنی اسم توران

نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه پیشدادی که بر آن سوی رود جیحون یعنی ماوراءالنهر واقع بوده و از طرف مشرق تا دریاچه آرال امتداد داشته است

ریشه اسم توران

فراوانی اسم توران

تا کنون کسی با نام توران در گهواره ثبت نام نکرده است.