معنی اسم توراندخت

مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر)

ریشه اسم توراندخت

فراوانی اسم توراندخت

تا کنون کسی با نام توراندخت در گهواره ثبت نام نکرده است.