اسم فارسی دختر با ت

نام معنی نام جزییات
ترمه نوعی پارچه با نقشهای بته جقه یا اسلیمی مشاهده
تیارا تیه(در گویش لری به معنای چشم)آرا(آراینده )چشم آرا... مشاهده
تارا ستاره مشاهده
ترانه سخن معمولاً موزون که با موسیقی خوانده می شود، آواز مشاهده
ترنج میوه ای از خانواده مرکبات که از مرکبات دیگر درشت ت... مشاهده
تهمینه نیرومند، دلیر، از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر شاه... مشاهده
ترگل گل تازه و شاداب مشاهده
تندیس مجسمه مشاهده
توکا پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگ... مشاهده
تالیا تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت ک... مشاهده
تناز نام مادر لهراسب پادشاه کیانی و دختر آرش مشاهده
تندر تن(فارسی) + در(عربی) آن که بدنی سفید و درخشان چون... مشاهده
توسکا توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
تیدآ تیدا، دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ،... مشاهده
تنی در گویش مازندران شکوفه مشاهده
تیسا در گویش مازندران خالص مشاهده
تابان دخت مرکب از تابان( درخشان) + دخت(دختر) مشاهده
تاتیانا تاتینا ، پرنده شکاری مشاهده
تاج ماه آن که چون تاجی بر سر ماه است، بسیار زیبا مشاهده
تارادخت مرکب از تارا(ستاره) + دخت( دختر) مشاهده
تذرو قرقاول مشاهده
ترنیان سبدی که از شاخه های بید می بافند مشاهده
تروند میوه تازه رسیده، نوبر مشاهده
تلکا در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی مشاهده
تنی نار در گویش مازندران شکوفه انار مشاهده
توراندخت مرکب از توران( نام سرزمینی) + دخت( دختر) مشاهده
توری گیاهی درختچه ای و زینتی از خانواده حنا که گلهای خو... مشاهده
توسا توسکا،درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار... مشاهده
تک بانو بانوی یگانه مشاهده
تی تی سا تیتی(شکوفه) + سا(مانند) ، مانند شکوفه، کنایه از زی... مشاهده
تی تی گل گیلکی مرکب از تی تی (شکوفه) + گل مشاهده
تی تی نار گیلکی شکوفه انار مشاهده
تیبا عشوه ، فریب ، بازیگوشی مشاهده
تیراژه رنگین کمان، قوس قزح مشاهده
تیساگل در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل مشاهده
تیساناز در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + ناز( زیبا) مشاهده
تیناب آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا مشاهده
تیهو پرنده ای شبیه کبک اما کوچکتر از آن مشاهده
تابان چهر آن که چهره ای روشن و درخشان دارد مشاهده
تابان رخ تابان چهر مشاهده
تابان گل مرکب از تابان( درخشان)+ گل مشاهده
تابان مهر خورشید تابان، خورشید درخشان مشاهده
تابناک جذاب‎ ‎، روشن و درخشنده مشاهده
تاتینا پرنده ای شکاری مشاهده
تاج آفرین آفریننده تاج، به وجود آورنده تاج مشاهده
تاج بانو ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج بی بی ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج خاتون ملکه، شاهزاده خانم مشاهده
تاج دخت تاج( کلاه پادشاهی، افسر) + دخت( دختر) مشاهده
تاج گل آن که چون تاجی در رأس گلها است، زیبا مشاهده