معنی اسم تیبا

عشوه ، فریب ، بازیگوشی

ریشه اسم تیبا

فراوانی اسم تیبا

تا کنون کسی با نام تیبا در گهواره ثبت نام نکرده است.