معنی اسم تیساگل

در گویش مازندران مرکب از تیسا( خالص) + گل

ریشه اسم تیساگل

فراوانی اسم تیساگل

تا کنون کسی با نام تیساگل در گهواره ثبت نام نکرده است.