معنی اسم تیناب

آنچه در خواب دیده می شود، رؤیا

ریشه اسم تیناب

فراوانی اسم تیناب

تا کنون کسی با نام تیناب در گهواره ثبت نام نکرده است.