معنی اسم ثمینه

گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند

ریشه اسم ثمینه

فراوانی اسم ثمینه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ثمینه ثبت نام شده اند.