معنی اسم ثمینه

گرانبها ، قیمتی ، ارزشمند

ریشه اسم ثمینه

فراوانی اسم ثمینه

تا کنون کسی با نام ثمینه در گهواره ثبت نام نکرده است.