معنی اسم جانعلی

جان( بلند مرتبه) + علی(عربی)

ریشه اسم جانعلی

فراوانی اسم جانعلی

تا کنون کسی با نام جانعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.