معنی اسم جهانتاب

روشنایی دهنده به جهان، روشن کننده عالم

ریشه اسم جهانتاب

فراوانی اسم جهانتاب

تا کنون کسی با نام جهانتاب در گهواره ثبت نام نکرده است.