معنی اسم جهانرخ

مرکب از جهان( عالم، گیتی) + رخ( چهره، صورت)

ریشه اسم جهانرخ

فراوانی اسم جهانرخ

تا کنون کسی با نام جهانرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.