معنی اسم جهان آذر

مرکب از جهان( عالم، گیتی) + آذر( آتش)

ریشه اسم جهان آذر

فراوانی اسم جهان آذر

تا کنون کسی با نام جهان آذر در گهواره ثبت نام نکرده است.