معنی اسم جهان آسا

موجب آسایش و آرامش مردم جهان

ریشه اسم جهان آسا

فراوانی اسم جهان آسا

تا کنون کسی با نام جهان آسا در گهواره ثبت نام نکرده است.