معنی اسم جهان آفرین

آفریننده جهان

ریشه اسم جهان آفرین

فراوانی اسم جهان آفرین

تا کنون کسی با نام جهان آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.