معنی اسم حسانه

بانوی زیبا روی - دختر نیکو

ریشه اسم حسانه

فراوانی اسم حسانه

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام حسانه ثبت نام شده اند.