معنی اسم حوری

حور(عربی) + ی(فارسی)، زن زیبای بهشتی، زن زیبا

ریشه اسم حوری

فراوانی اسم حوری

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام حوری ثبت نام شده اند.