معنی اسم حوری بانو

حور(عربی) + ی(فارسی) + بانو(فارسی) زن زیبای بهشتی

ریشه اسم حوری بانو

فراوانی اسم حوری بانو

تا کنون کسی با نام حوری بانو در گهواره ثبت نام نکرده است.