معنی اسم حوری لقا

حور(عربی) + ی(فارسی) + لقا(عربی) ، آن که چون حوری زیباست، نام قهرمان کتاب عاشقانه و غنایی حور لقا و حمراه

ریشه اسم حوری لقا

فراوانی اسم حوری لقا

تا کنون کسی با نام حوری لقا در گهواره ثبت نام نکرده است.