معنی اسم حکیمه

مؤنث حکیم ، دانا به علوم مختلف

ریشه اسم حکیمه

فراوانی اسم حکیمه

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام حکیمه ثبت نام شده اند.