معنی اسم خاشعه

مؤنث خاشع

ریشه اسم خاشعه

فراوانی اسم خاشعه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خاشعه ثبت نام شده اند.