معنی اسم خاطرآسا

خاطر(عربی) + آسا(فارسی) آسایش دهنده خاطر

ریشه اسم خاطرآسا

فراوانی اسم خاطرآسا

تا کنون کسی با نام خاطرآسا در گهواره ثبت نام نکرده است.