معنی اسم خاطرنواز

خاطر(عربی) + نواز(فارسی) دلکش، مطبوع

ریشه اسم خاطرنواز

فراوانی اسم خاطرنواز

تا کنون کسی با نام خاطرنواز در گهواره ثبت نام نکرده است.