معنی اسم خانوم

خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران ، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

ریشه اسم خانوم

فراوانی اسم خانوم

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام خانوم ثبت نام شده اند.