معنی اسم خجسته لقا

خجسته(فارسی) + لقا(عربی) خوش سیما، خوشرو

ریشه اسم خجسته لقا

فراوانی اسم خجسته لقا

تا کنون کسی با نام خجسته لقا در گهواره ثبت نام نکرده است.