معنی اسم خرامان

آن که با ناز و تکبر راه می رود

ریشه اسم خرامان

فراوانی اسم خرامان

تا کنون کسی با نام خرامان در گهواره ثبت نام نکرده است.