معنی اسم خرمن

توده غله درو شده ، توده و مقدار انبوه از هر چیز

ریشه اسم خرمن

فراوانی اسم خرمن

تا کنون کسی با نام خرمن در گهواره ثبت نام نکرده است.