معنی اسم خورشیدبانو

مرکب از خورشید + بانو( ملکه)

ریشه اسم خورشیدبانو

فراوانی اسم خورشیدبانو

تا کنون کسی با نام خورشیدبانو در گهواره ثبت نام نکرده است.