معنی اسم دارینه

نام روستایی در نزدیکی سقز

ریشه اسم دارینه

فراوانی اسم دارینه

تا کنون کسی با نام دارینه در گهواره ثبت نام نکرده است.