معنی اسم دالیا

نام گلی است

ریشه اسم دالیا

فراوانی اسم دالیا

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام دالیا ثبت نام شده اند.