معنی اسم دامینه

جاری و روان - همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است

ریشه اسم دامینه

فراوانی اسم دامینه

تا کنون کسی با نام دامینه در گهواره ثبت نام نکرده است.