معنی اسم درا

به ضم دال ، منسوب به در ، قیمتی گرانقمیت ، دختر زیبا و ارزشمند

ریشه اسم درا

فراوانی اسم درا

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام درا ثبت نام شده اند.