معنی اسم درافشان

آنکه مروارید می افشاند ، بخشنده ، دارای فصاحت و زیبایی

ریشه اسم درافشان

فراوانی اسم درافشان

تا کنون کسی با نام درافشان در گهواره ثبت نام نکرده است.