معنی اسم دروار

در(عربی) + وار(فارسی) مانند در، هچون در

ریشه اسم دروار

فراوانی اسم دروار

تا کنون کسی با نام دروار در گهواره ثبت نام نکرده است.