معنی اسم درگل

در(عربی) + گل(فارسی) مروارید گلها

ریشه اسم درگل

فراوانی اسم درگل

تا کنون کسی با نام درگل در گهواره ثبت نام نکرده است.