معنی اسم دریادخت

مرکب از دریا + دخت( دختر)

ریشه اسم دریادخت

فراوانی اسم دریادخت

تا کنون کسی با نام دریادخت در گهواره ثبت نام نکرده است.