معنی اسم دریاناز

مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان ، زیبا و قشنگ

ریشه اسم دریاناز

فراوانی اسم دریاناز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام دریاناز ثبت نام شده اند.