معنی اسم دریتا

در(عربی) + ی(فارسی) + تا(فارسی) مانند در، مانند مروارید

ریشه اسم دریتا

فراوانی اسم دریتا

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام دریتا ثبت نام شده اند.