معنی اسم دل آسا

موجب تسکین و آسایش دل

ریشه اسم دل آسا

فراوانی اسم دل آسا

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام دل آسا ثبت نام شده اند.