معنی اسم دلفروز

موجب شادی دل، زیبا و پسندیده

ریشه اسم دلفروز

فراوانی اسم دلفروز

تا کنون کسی با نام دلفروز در گهواره ثبت نام نکرده است.