معنی اسم دلپذیر

مطبوع، پسندیده

ریشه اسم دلپذیر

فراوانی اسم دلپذیر

تا کنون کسی با نام دلپذیر در گهواره ثبت نام نکرده است.